https://www.youtube.com/watch?v=yqSOaSfdoJ8

Phần Chào Cờ - Sinh Hoạt Cuối Niên Khóa của Trường Việt Ngữ Hùng Vương - Houston, Texas. tại Christia V. Adair Park - Pearland (05/06/2018).

Lễ Mãn Khóa & Sinh Hoạt Cuối Niên Khóa của Trường Việt Ngữ Hùng Vương - Houston, Texas. tại Christia V. Adair Park - Pearland (05/06/2018).
Hình Ảnh đã được ghi lại bởi Thầy Quốc Thư.

https://www.flickr.com/photos/tuyetnguyen2011/sets/72157666706996137

05-06-2018 VNHV-Quoc Thu

Lễ Mãn Khóa & Sinh Hoạt Cuối Niên Khóa của Trường Việt Ngữ Hùng Vương - Houston, Texas. tại Christia V. Adair Park - Pearland (05/06/2018).
Hình Ảnh đã được ghi lại bởi cô Tuyết Nguyễn.

https://www.flickr.com/photos/tuyetnguyen2011/sets/72157668714091288

05-06-2018 VNHV Picnic

Lễ Tốt Nghiệp của Trường VNHV Niên Khóa 32 (2017 - 2018) (04/29/2018)
Hình Ảnh đã được ghi lại bởi Thầy Quốc Thư.

https://www.flickr.com/photos/tuyetnguyen2011/albums/72157666672680097

05-01-2018 VNHV Grad

https://www.youtube.com/watch?v=OjEcsrxXXdg

Lễ Tốt Nghiệp của Trường VNHV Niên Khóa 32 (2017 - 2018) - Bế Mạc

https://www.youtube.com/watch?v=creY-CTq430

Lễ Tốt Nghiệp của Trường VNHV Niên Khóa 32 (2017 - 2018) - Giới Thiệu Các Phụ Giáo Trở Thành Thầy Cô của Trường VNHV - Part 3

https://www.youtube.com/watch?v=po5cX-o8Xzc

Lễ Tốt Nghiệp của Trường VNHV Niên Khóa 32 (2017 - 2018) - Giới Thiệu Các Phụ Giáo Trở Thành Thầy Cô của Trường VNHV - Part 2

%d bloggers like this: